Obrazek ładowania

Świadectwa energetyczne

Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem Unii Europejskiej (dyrektywa UE 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków) kraje członkowskie zobligowane zostały do wdrożenia systemu, który określa energochłonność budynków. W Polsce na mocy ustawy - Prawo Budowlane od 1 stycznia 2009 r. wszedł w życie obowiązek wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej dla budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub najmowi, a także w przypadku, gdy w wyniku przebudowy lub remontu budynku uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Naszym klientom oferujemy możliwość sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej zarówno domów jednorodzinnych, mieszkań, lokali użytkowych jaki i budynków mieszkalnych oraz nieruchomości komercyjnych.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.

Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budownictwie. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik będzie mógł określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany z zapotrzebowaniem na energię.

Każdy inwestor jest zobowiązany dołączyć certyfikat energetyczny budynku do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Ustawa mówi również, że w przypadku, gdy budynek lub lokal mieszkalny podlega zbyciu lub wynajmowi, nabywcy lub najemcy powinno być udostępnione świadectwo charakterystyki energetycznej.

Wystawienie świadectwa energetycznego daje klientowi spełnienie wymagań prawnych, jak również zabezpiecza przez zakupieniem energochłonnego i wymagającego dużych nakładów finansowych budynku lub mieszkania.

Przy sporządzaniu certyfikatu charakterystyki energetycznej nieruchomości pod uwagę brana jest: energię potrzebną do CO, przygotowania ciepłej wody użytkowej (CWU), chłodzenia, wentylacji, a w przypadku nieruchomości użyteczności publicznej, także do jej oświetlenia.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne 10 lat. Jednakże w przypadku przeprowadzenia robót budowlanych, w wyniku których nastąpiła zmiana charakterystyki energetycznej zachodzi konieczność sporządzenia nowego świadectwa charakterystyki energetycznej budynku.

Świadectwo charakterystyki energetycznej nieruchomości sporządzane jest:

1. Dla każdej nieruchomości oddawanej do użytkowania.
2. Dla nieruchomości, którą chcemy sprzedać lub wynająć.
3. Dla nieruchomości przebudowanej lub po remoncie, ponieważ jej charakterystyka energetyczna uległa zmianie.
4. W wyniku przeniesienie własności: budynku, lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem przeniesienia własności lokalu na podstawie umowy zawartej między osobą, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, a spółdzielnią mieszkaniową lub będącej nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno- użytkową.
5. Wraz z upływem terminu ważności świadectwa charakterystyki energetycznego budynku.

Charakterystyki energetycznej nie potrzebują nieruchomości, które:
1. Objęte są przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
2. Będące miejscem kultu i działalności religijnej.
3. Przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata.
4. Niemieszkalne służące gospodarce rolnej.
5. Przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/(m2/rok).
6. Mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku.
7. Wolno stojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.